Situació: Rambla Felip Pedrell, 3
Autor: Pau Monguió Segura
Any: 1907
Estil arquitectònic: Modernista
Ús actual: Museu de Tortosa
Superfície del pati coberta: 181,20 m2
Superfície del pati descoberta: 223,40 m2


Aquest edifici és sens dubte el complex arquitectònic més representatiu del modernisme a Tortosa. L’obra, projectada per Pau Monguió el 1905 i construïda entre el 1906 i 1908, donà resposta a la voluntat de la ciutat de dotar-se d’equipaments que li mancaven, però també de seguir normatives higièniques. La necessitat de guanyar terrenys al riu per bastir-lo comportà la realització rellevant d’un sistema de fonamentació sobre pilotatges i pilars lligats amb arcs.

Monguió optà per un conjunt de pavellons amb encavallades de fusta i ferro a les cobertes i estructurats simètricament dintre d’un recinte clos per una tàpia coronada d’elements ceràmics vitrificats. El recinte, de planta rectangular, combina els espais tancats i oberts, i adjudicava un lloc concret per a cada una de les funcions que s’havien de desenrotllar a l’edifici.

La façana és simètrica respecte al seu eix i està enquadrada per dues torres amb arqueria i cresta contínua. A l’exterior, la utilització combinada de fàbrica de maó vist i ceràmica evoca l’estil arquitectònic mudèjar. Totes les cobertes són de teula àrab, adornades amb carenes i coronaments de ceràmica vitrificada. També existeixen diversos elements de decoració amb aquesta ceràmica a les parets i finestres.

L’edifici funcionà com a escorxador fins a les darreries de 1997 i, l’any següent, començaren les obres per tal de rehabilitar-lo, adequar-lo interiorment i donar-li un ús cultural i museístic.
L’any 2012 es va inaugurar a l’antic Escorxador el nou Museu de Tortosa, que havia estat ubicat anteriorment a l’església de Sant Domènec.

Material gràfic per descarregar