L’Ajuntament de Tortosa, amb la col·laboració de l’associació A Cel Obert, convoca la setena edició d’A Cel Obert, festival d’intervencions efímeres, amb la finalitat de mostrar espais emblemàtics de la ciutat de Tortosa a través de projectes d’art efímer.

PARTICIPANTS

Poden acollir-se a aquestes bases tots els creadors (persones o col·lectius) dels diferents àmbits de l’art, del disseny i de l’arquitectura.

Els col·lectius hauran d’indicar la totalitat dels seus membres i designar necessàriament a un d’ells perquè actuï com a representant.

CONCURS

A Cel Obert tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 d’octubre de 2020.

El festival té l’objectiu de realitzar intervencions efímeres en espais emblemàtics de la ciutat de Tortosa. Els escenaris escollits, amb les seves imatges, plànols, dades històriques, etc., es faran públics a la pàgina web del festival (www.acelobertfestival.cat).

Els participants hauran d’escollir un dels espais proposats per projectar la seva obra, que haurà de complir els següents requisits:

 • que s’adeqüi al tema proposat. que tingui qualitat conceptual i artística.
 • que sigui realitzable tècnicament (els autors seran els encarregats de l’execució del seu projecte).
 • que sigui viable econòmicament (el premi finança l’execució del projecte).
 • que no danyi l’estructura de l’espai.
 • que respecti la temporalitat de l’execució.

Totes les propostes han d’estar pensades perquè el seu muntatge i desmuntatge pugui ser dut a terme en un període de temps acotat i amb els mitjans econòmics descrits en aquestes bases. Les intervencions s’hauran de construir a partir de materials capaços de suportar les inclemències del temps.

L’organització del festival es farà càrrec de la vigilància de les obres durant el temps que estiguin exposades. Els autors seran responsables de garantir que l’obra no es deteriori durant el transcurs del festival. Una vegada finalitzi aquest període, els autors hauran de retirar l’obra exposada.

ESPAIS

Els patis escollits per aquesta edició són:

 • Claustre de Sant Jordi i Sant Domènec (EOI)
 • Claustre de Sant Jaume i Sant Maties (Arxiu comarcal del Baix Ebre)
 • Patis del Palau Despuig i del Palau Oriol
 • Passatge Franquet
 • Pati del Museu de Tortosa

El jurat es reserva el dret d’emplaçar les obres en un altre dels espais de la convocatòria, si ho estima convenient. En aquest cas s’avisarà amb antelació perquè es pugui adaptar la proposta.

També poden produir-se canvis en els patis integrants en l’edició de l’A Cel Obert 2020, a causa de la disponibilitat de les institucions i propietaris que cedeixen els espais durant la celebració del Festival. En cas que això succeís, l’organització es reserva el dret de reemplaçar les propostes afectades.

TEMÀTICA DEL FESTIVAL

Amb l’objectiu de mantenir la coherència i vinculació entre totes les intervencions, s’estableix un tema vehicular. El tema d’aquesta edició és: Curiositat

INSCRIPCIONS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI

Per participar els interessats hauran d’inscriure’s a la pàgina web del festival (www.acelobertfestival.cat/inscripcions) i enviar per correu electrònic aquests dos documents per separat:

1_ PDF 1: Projecte. Les propostes es presentaran emplaçades en un dels 5 espais escollits per a aquesta edició. El lliurament es formalitzarà amb un màxim de 2 din A3 horitzontals en format pdf, on s’inclourà tota la documentació gràfica per explicar l’obra. S’admetran plànols, fotomuntatges, perspectives, infografies o qualsevol expressió gràfica que defineixi la intervenció. En els panells haurà de constar, també, una breu memòria descriptiva del projecte. Cada panell din A3 haurà de contenir el títol de la proposta i en cap moment figurarà el nom dels participants.

Aquest document pdf es lliurarà amb la següent nomenclatura: Títoldelaproposta-1.pdf

2_ PDF 2: Document de presentació de l’autor/equip. Aquest document inclourà:

 • Breu text biogràfic dels participants (entre 100-150 paraules per persona).
 • Còpia digital del DNI de tots els participants.

Aquest document pdf es lliurarà amb la següent nomenclatura: Títoldelaproposta-2.pdf

En cas que un participant/equip vulgui presentar més d’una proposta, s’haurà de realitzar una inscripció per cada proposta.

Per tal de garantir l’anonimat, s’haurà d’enviar un únic correu que contingui els dos arxius pdf, segons la nomenclatura anterior, a l’adreça info@acelobertfestival.cat i sota el concepte “Participació A Cel Obert 2020”.
El termini de recepció de propostes finalitza el 7 de juny de 2020. No s’admetran arxius enviats en qualsevol altre format, ni per qualsevol altre sistema que no sigui per correu electrònic. La informació presentada entre els dos arxius pdf no podrà superar els 10 MB. S’aconsella que els textos estiguin escrits en català, castellà o anglès.

La inscripció i la correcta recepció de la documentació serà confirmada en un termini de 48 hores.

FINALISTES

D’entre tots els projectes, el jurat seleccionarà els finalistes, 3 com a màxim per a cada espai, en funció de la qualitat, la innovació, originalitat i la viabilitat econòmica i tècnica d’aquests. Els noms dels projectes finalistes es faran públics al web del festival la setmana del 15 de juny.

SELECCIÓ

Els finalistes disposaran fins el 5 de juliol a les 23.00 h, per preparar un din A3 on hauran de presentar la seva proposta més detallada, a mode de projecte executiu. En aquest document, els artistes hauran de fer constar  els mitjans auxiliars (bastides, escales o similars) que creguin necessaris per dur a terme l’obra. Si els participants no inclouen aquesta informació, s’entendrà que no necessiten aquests mitjans.

La setmana del 13 de juliol es coneixeran els 5 projectes escollits d’entre els finalistes. L’elecció del jurat es farà pública a la pàgina web del festival.

Els autors de les propostes guanyadores podran visitar els espais amb l’acompanyament de l’Associació A Cel Obert el dia 22 de juliol. Fora d’aquest dia, ho hauran de gestionar de manera individual amb els propietaris dels espais i l’Associació A Cel Obert no podrà fer d’intermediari.

Els guanyadors es faran càrrec de la producció, el muntatge i desmuntatge de les instal·lacions. Les intervencions construïdes hauran de conviure amb els usos habituals dels espais durant els dies en què tingui lloc el muntatge, el festival i el desmuntatge.

PREMIS

Cadascun dels 5 projectes seleccionats rebrà una dotació econòmica de 1.800 € per poder executar l’obra. La dotació econòmica estarà subjecta a la retenció d’impostos corresponent. El representant de cada proposta és qui haurà d’emetre una única factura per al cobrament del premi.

En finalitzar el festival, el jurat lliurarà una menció al millor projecte executat. L’autor (o autors) serà convidat a realitzar un projecte d’art efímer en un altre festival, amb un pressupost subvencionat per la Xarxa Transversal. També hi haurà dues mencions (premi del públic i premi dels xiquets) que es decidirà per votació popular durant els dies que duri el festival.

JURAT

President:

 • Enric Roig: Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa.

Vocals

 • Núria Anfruns: Arquitecta i Tècnica Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració, membre de la junta de l’Associació A Cel Obert.
 • Pilar Lanau: Directora de l’Escola d’Art de la Diputació de Tarragona a Tortosa.
 • Xavier Pallejà: Arquitecte i arquitecte tècnic, membre de la junta del COAC Ebre.
 • Roger Subirà: Arquitecte, professor, comissari i gestor cultural, vicepresident de l’ArquinFAD.

CALENDARI

23.00 h del 7 de juny de 2020
Final del termini d’entrega de les propostes.
*El termini per presentar sol·licituds s’obrirà a partir de la data de publicació de l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i fins al 7 de juny de 2020.

setmana del 15 de juny de 2020
Publicació de les propostes seleccionades pel jurat.

23.00 h del 5 de juliol de 2020
Entrega del projecte executiu de les propostes seleccionades.

setmana del 13 de juliol de 2020
Publicació de la resolució del jurat.

20 de juliol de 2020
Visita als espais

6, 7 i 8 d’octubre de 2020
Muntatge de les intervencions efímeres.
*El muntatge de la instal·lació dels patis del Palau Despuig i del Palau Oriol només es podrà realitzar en horari de matí.

9, 10 i 11 d’octubre de 2020
Festival A Cel Obert.

11 d’octubre de 2020
Desmuntatge de les intervencions efímeres a partir de les 20:00h.

MÉS INFORMACIÓ

1_ L’Ajuntament de Tortosa i l’associació A Cel Obert es reserven el dret d’utilitzar els projectes finalistes per a la difusió del festival. En aquest cas, se sol·licitarà als artistes seleccionats que cedeixin, per escrit y en qualsevol format, els drets de reproducció de la seva obra.

2_ El dret a la dotació econòmica de 1.800€ pot extingir-se en el cas de la no execució del projecte en el termini contingut o per la modificació del projecte.

3_ El fet de participar en la convocatòria implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

CONTACTE

Qualsevol consulta relativa a la convocatòria podrà dirigir-se a l’adreça electrònica info@acelobertfestival.cat,  via facebook a www.facebook.com/acelobertfestival o al telèfon 652 416 725.

 

Bases per descarregar